MUHAFAZAKAR D?N
Bu d?nmz iki farkl? ?ekilde icra edilmektedir. A?a??da grupland?rd???m?z muhafazakar d?nde, d?n sahiplerinin istekleri do?rultusunda ufak de?i?iklikler yap?labilmektedir.

FARKLI SALONLARDA
Muhafazakar d?nlerde en nemli husus kad?nlar ve erkek davetlilerin bir arada olup olmama durumudur. E?er d?nde ?ark?lar ve oynamalar gerekle?ecek ise erkeklerin ve kad?nlar?n ayr? oldu?u bir organizasyonu gerekle?tirebiliriz. Siz konuklar?n?z? ayr? salonlarda misafir edebilir mutlu gnnz en gzel ?ekilde icra edebilirsiniz. Sadece bayanlar?n kat?laca?? salonda konuklar?n?za bayan personel hizmet edecektir.

ORTAK SALONDA
D?n sahipleri muhafazakar d?n yapmay? ortak salonda tercih ederse buna uygun bir d?n program?m?z mevcuttur. Konuklar?n?za nceden belirledi?imiz program do?rultusunda d?n icra edilir. Kur'an Tilaveti, gnn anlam ve nemine binaen sohbet, ilahiler ve semazen gsterisini program ak???m?za rnek gsterebiliriz.

Z?YARETC?

Bugün2
Dün4
Toplam127994

Scroll to Top